Acasă » Programe Europene » Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

 

Obiectivele specifice

 

  • Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
  • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE

 

AXA PRIORITARA 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

1.1. Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata

 

AXA PRIORITARA 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

 

AXA PRIORITARA 3 – Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinţi (hot-spot)

 

AXA PRIORITARA 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

 

AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

5.1. Protectia impotriva inundatiilor

5.2. Reducerea eroziunii costiere

 

AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica

6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS

6.2. Sprijin pentru informare si publicitate

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro