Acasă » Programe Europene » Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

 

Obiective specifice:

 

  • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
  • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
  • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
  • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

AXE PRIORITARE TEMATICE:

 

AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri;

O 111. Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

O 111. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

O 111. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari

O 112. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

O 113. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

1.2. Accesul IMM-urilor la finantare (prin initiativa JEREMIE)

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

O 131. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate

O 132. Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

O 133. Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere

 

AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie ;

O 211. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi


O 212.
 Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI
O 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)


O 222.
 Dezvoltarea de poli de excelenta

O 223. Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

O 224. Intarirea capacitatii administrative

2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile).

O 231. Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

O 232. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD

O 233. Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

 

AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

O 311. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

O 312. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor deacces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

O 313.Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

O 314. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

O 321. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

O 322. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice

O 323. Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning

O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel local

 

O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central

3.3. Dezvoltarea e-economiei

O 331. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor

O 332. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

 

AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

O 411. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport

O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de distributie

O 413. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

 

AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro