Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

 

Obiectivele specifice

 

 • Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
 • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
 • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE

 

AXA PRIORITARA 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

1.1. Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata

 

AXA PRIORITARA 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

 

AXA PRIORITARA 3 – Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinţi (hot-spot)

 

AXA PRIORITARA 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

 

AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

5.1. Protectia impotriva inundatiilor

5.2. Reducerea eroziunii costiere

 

AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica

6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS

6.2. Sprijin pentru informare si publicitate

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

 

Obiective specifice:

 

 • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
 • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
 • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
 • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

AXE PRIORITARE TEMATICE:

 

AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri;

O 111. Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

O 111. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

O 111. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari

O 112. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

O 113. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

1.2. Accesul IMM-urilor la finantare (prin initiativa JEREMIE)

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

O 131. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate

O 132. Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

O 133. Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere

 

AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie ;

O 211. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi


O 212.
 Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI
O 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)


O 222.
 Dezvoltarea de poli de excelenta

O 223. Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

O 224. Intarirea capacitatii administrative

2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile).

O 231. Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

O 232. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD

O 233. Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

 

AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

O 311. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

O 312. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor deacces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

O 313.Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

O 314. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

O 321. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

O 322. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice

O 323. Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning

O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel local

 

O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central

3.3. Dezvoltarea e-economiei

O 331. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor

O 332. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

 

AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

O 411. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport

O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de distributie

O 413. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

 

AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

 

Obiectivele specifice:

 

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

 • Educatie mai buna pentru toti (strategice)
 • Scoala pentru toti (granturi)

1.2 Calitate in invatamantul superior

 

 • Universitate pentru viitor (strategice)

 

 • Universitate pentru piata muncii (granturi)

 

1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;

 

 • Profesionisti in educatie si formare (strategice)
 • Cariera in educatie si formare (granturi)

 

1.4 Calitate in formare profesionala continua

 

 • Calificari europene (strategice)

 

 • Parteneri in formare continua (granturi)

 

1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii

 

 • Burse doctorale (strategice)
 • Programe postdoctorale (strategice)

 

 

 • Programe doctorale mai bune (granturi)

 

AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Invata o meserie (strategice)

 

 

 • Invata pentru cariera ta! (granturi)
  2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

 

 • A doua sansa in educatie (strategice)
 • Nu abandona scoala! (granturi)

 

2.3 Acces si participare la FPC

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Calificarea – o sansa pentru viitor! (strategice)

 

 • Continua sa te califici! (granturi)

 

AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

 • Fii intreprinzator (strategice)
 • Antreprenoriatul, o alternativa de cariera (granturi)

3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

 • Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor (schema de ajutor de minimis)

 

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Competente pentru competitivitate (strategice)

 

 • Adaptabilitate si flexibilitate (granturi)

3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila 

 

 • Actionam impreuna (strategice)

 

 • Parteneriat pentru ocupare (granturi)

 

AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

 

 • Calitate in serviciile de ocupare (strategice)

 

 • Servicii de ocupare eficiente (granturi)

4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

 

 

 

 • Profesionisti in piata muncii (strategice)

 

 • Fii activ pe piata muncii! (granturi)

 


AXA PRIORITARA 5
 Promovarea masurilor active de ocupare
5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

 • Integrare pe piata muncii (strategice)

 

 • Fii activ pe piata muncii (granturi)

 

5.2.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

 

 

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

 • Mediul rural – oportunitati de ocupare (strategice)
 • Mediul rural – mai mult decat agricultura (granturi)

 

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale

 

 • Pentru o viata mai buna (strategice)

 

 • Economie sociala si solidaritate (granturi)

 

6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

 

 • Impreuna pe piata muncii (strategice)

 

 • Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii (granturi)

 

6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

 

 

 

 • Sanse egale si respect (strategice)

6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii

 

 • Parteneriat transnational (strategice)
 • Schimb de bune practici (granturi)

 

AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare

Sudor

Descrierea ocupaţiei 

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue  şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice, instalaţii de ridicat, conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur, altele.

Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse

neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Planificarea activităţii proprii

3 Urmărirea programului de pregătire profesională

4 Comunicarea interpersonală

5Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de  prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor  prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR

6 Utilizarea documentaţiei tehnice

7 Aplicarea procedurilor de calitate

8 Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii

9 Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere

10 Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere

11 Realizarea operaţiilor post–sudare / tăiereActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Electrician in Constructii

Descrierea ocupaţiei 

Electricianul in constructii realizeaza intreaga gama de lucrari electrice de joasa si medie  tensiune in instalatii industriale, civile, de uz casnic si gospadaresc. Electricianul in constructii  se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control,  semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice  parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in  doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Comunicarea interactivă la locul de muncă

3 Dezvoltarea profesională

4  Organizarea locului de muncă

5  Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

6  Întreţinerea echipamentelor de lucru

7  Asigurarea calităţii lucrărilor executare

8 Aplicarea normelor de protecţie a mediului

9 Montajul traseelor de cablu

10 Pozare cabluri si conductoare

11 Realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor de joasa si medie tensiune

12 Montajul instalatiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare si HVAC

13 Montarea tablourilor electrice de distributie

14 Realizarea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamantActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Zidar, Pietrar, Tencuitor

Descrierea ocupaţiei 

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din  zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate  din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din  amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale  şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie. Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive  şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele  şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.  De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor, pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.)  şi execută tencuirea  elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice  şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Comunicarea la locul de muncă

2 Lucrul în echipă

3 Efectuarea unor calcule matematice simple

4 Dezvoltarea profesională proprie

5 Planificarea activităţii zilnice

6 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI

7 Organizarea locului de muncă

8 Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru

9 Asigurarea calităţii lucrărilor executate

10 Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei

11 Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli

12 Executarea zidăriilor simple

13 Executarea zidăriilor din piatră naturală

14 Executarea zidăriilor de complexitate medie

15 Executarea zidăriilor de mare complexitate

16 Executarea tencuielilor simple

17 Executarea tencuielilor decorative

18 Executarea tencuielilor de mare complexitate

19 Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit


Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Asfaltator

Descrierea ocupaţiei

 Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune  desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Planificarea activităţii proprii

2 Comunicarea la locul de muncă

3 Lucrul în echipă

4 Efectuarea de calcule matematice simple

5 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă,  de protecţia mediului şi de PSI

6 Aplicarea procedurilor de calitate

7 Compactarea stratului de mixturi asfaltice

8 Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate

9 Aplicarea tratamentelor de protecţie specială

10 Aşternerea mixturilor asfaltice

11 Pregătirea stratului suportActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Zugrav, lpsosar, Tapetar, Vopsitor

Descrierea ocupaţiei 

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor. Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli.  Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii.  Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare.  Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută. De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1.Comunicarea la locul de muncă

2 Efectuarea unor calcule matematice simple

3.Identificarea sarcinilor si planificarea activităţii

4 Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii

5.Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii

6.Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate

7.Respectarea NTSM şi PSI

8.Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple

9.Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară

10.Prepararea soluţiilor simple de lucru

11 Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

12. Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

13. Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei

14. Efectuarea lucrărilor de tapetări Competenţe specifice ocupaţiei

15. Efectuarea lucrărilor de ipsosării


Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Lucrator in structuri pentru constructii

Descrierea ocupaţiei

Lucratorul in structuri pentru constructii este muncitorul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şantierelor de construcţii şi/sau în diverse puncte de lucru.Lucratorul in structuri pentru constructii participă la executarea lucrărilor de construcţii obişnuite sau clădiri; lucrări speciale; lucrări de căi de comunicaţie; construcţii hiodrotehnice şi hidroameliorative, pentru alimentări cu apă, canalizări, drumuri, poduri, castele de apă.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 comunicare şi numeraţie

2 utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3 comunicare în limba modernă

4 dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei

5 igiena şi securitatea muncii

6 lucrul în echipă

7 organizarea locului de muncă

8 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

9 tranziţia de la şcoală la locul de muncă

10 rezolvarea de probleme

11 satisfacerea cerinţelor clienţilor

12 noţiuni generale despre construcţii

13 materiale de construcţii

14 planuri pentru construcţii

15 prelucrarea materialelor

16 săpături şi sprijiniri

17 cofraje din lemn

18 lucrări simple de armare

19 lucrări de betoane

20 zidarii simple de cărămidă

21 tencuieli obişnuite drişcuiteActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Lucrator lnstalator pentru constructii

Descrierea ocupaţiei

Lucrătorul instalator în construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. Lucrătorul instalator pentru construcţii trebuie sa ştie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze şi să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări şi racorduri, să întreţină reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de reţele, utilaje şi accesorii. Activitatea lui se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare.

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Comunicarea la locul de muncă

2 Igiena şi securitate muncii

3 Lucrul în echipă

4 Organizarea locului de muncă

5 Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei

6 Satisfacerea cerinţelor clienţilor

7 Noţiuni generale despre construcţii

8 Materiale de construcţii şi instalaţii

9 Planuri de construcţii şi instalaţii

10 Prelucrarea materialelor

11 Scheme şi detalii de instalaţii

12 Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică

13 Materiale de instalaţii : Îmbinarea şi montarea instalaţiilor

14 Instalaţii de alimentare cu apă

15 Instalaţii de canalizare

16 Instalații de gaze naturale combustibile
Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro