Acasă » Programe Europene

Categoria Programe Europene

Programul Operational Regional – POR

Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

 

Obiective specifice:

 

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, in vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
 • Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si in particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele inconjuratoare
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
 • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
A. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale

Subdomeniul Centre urbane

Subdomeniul Poli de dezvoltare urbana

Subdomeniul Poli de crestere

 

AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

 

AXA PRIORITARA 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta AXA

 

PRIORITARA 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor  

 

AXA PRIORITARA 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice 

5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national

Operatiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora

Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

 

AXA PRIORITARA 6 – Asistenta tehnica
6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR

6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.
Fondurile europene pentru agricultura pot fi accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala(PNDR).

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul
Uman

1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze
Inovatia

1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii

1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere


Schema de ajutor de stat nr. N578/ 2009 Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole

1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

1.4. Masuri de tranzitie pentru Romania

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

 

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana

2.1.4. Plati de Agro-mediu

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

 

AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale

3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

 

AXA 4: Axa LEADER

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural

4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private

Programul Operational Asistenta Tehnica – POAT

Obiectivul general al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

 

Obiective specifice:

 

 • Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentele structurale.
 • Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al ACIS pentru comunicare in linie cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1: Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
1.1 Sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale
1.2 Evaluare
1.3 Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin in functionarea Sistemului Unic Informatic de Management
2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale
2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei
2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS
2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT

AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
3.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structura

Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

 

Obiective specifice:

 

 • modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
 • modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
 • promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
 • sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 – Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE

1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7

1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22

1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

 

AXA PRIORITARA 2 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil

2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor
pentru calatori2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime

Operatiunea 
– Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta

Operatiunea – Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

 

AXA PRIORITARA 3 – Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor

3.1 Promovarea transportului intermodal3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

 

AXA PRIORITARA 4 – Asistenta Tehnica pentru POS-T

4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T

4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

 

Obiectivele specifice

 

 • Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
 • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
 • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE

 

AXA PRIORITARA 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

1.1. Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata

 

AXA PRIORITARA 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

 

AXA PRIORITARA 3 – Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinţi (hot-spot)

 

AXA PRIORITARA 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

 

AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

5.1. Protectia impotriva inundatiilor

5.2. Reducerea eroziunii costiere

 

AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica

6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS

6.2. Sprijin pentru informare si publicitate

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

 

Obiective specifice:

 

 • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
 • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
 • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
 • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

AXE PRIORITARE TEMATICE:

 

AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri;

O 111. Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

O 111. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

O 111. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari

O 112. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

O 113. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

1.2. Accesul IMM-urilor la finantare (prin initiativa JEREMIE)

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

O 131. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate

O 132. Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

O 133. Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere

 

AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie ;

O 211. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi


O 212.
 Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI
O 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)


O 222.
 Dezvoltarea de poli de excelenta

O 223. Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

O 224. Intarirea capacitatii administrative

2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile).

O 231. Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

O 232. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD

O 233. Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

 

AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

O 311. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

O 312. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor deacces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

O 313.Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

O 314. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

O 321. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

O 322. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice

O 323. Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning

O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel local

 

O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central

3.3. Dezvoltarea e-economiei

O 331. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor

O 332. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

 

AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

O 411. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport

O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de distributie

O 413. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

 

AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

 

Obiectivele specifice:

 

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

 • Educatie mai buna pentru toti (strategice)
 • Scoala pentru toti (granturi)

1.2 Calitate in invatamantul superior

 

 • Universitate pentru viitor (strategice)

 

 • Universitate pentru piata muncii (granturi)

 

1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;

 

 • Profesionisti in educatie si formare (strategice)
 • Cariera in educatie si formare (granturi)

 

1.4 Calitate in formare profesionala continua

 

 • Calificari europene (strategice)

 

 • Parteneri in formare continua (granturi)

 

1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii

 

 • Burse doctorale (strategice)
 • Programe postdoctorale (strategice)

 

 

 • Programe doctorale mai bune (granturi)

 

AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Invata o meserie (strategice)

 

 

 • Invata pentru cariera ta! (granturi)
  2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

 

 • A doua sansa in educatie (strategice)
 • Nu abandona scoala! (granturi)

 

2.3 Acces si participare la FPC

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Calificarea – o sansa pentru viitor! (strategice)

 

 • Continua sa te califici! (granturi)

 

AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

 • Fii intreprinzator (strategice)
 • Antreprenoriatul, o alternativa de cariera (granturi)

3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

 • Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor (schema de ajutor de minimis)

 

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Competente pentru competitivitate (strategice)

 

 • Adaptabilitate si flexibilitate (granturi)

3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila 

 

 • Actionam impreuna (strategice)

 

 • Parteneriat pentru ocupare (granturi)

 

AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

 

 • Calitate in serviciile de ocupare (strategice)

 

 • Servicii de ocupare eficiente (granturi)

4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

 

 

 

 • Profesionisti in piata muncii (strategice)

 

 • Fii activ pe piata muncii! (granturi)

 


AXA PRIORITARA 5
 Promovarea masurilor active de ocupare
5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

 • Integrare pe piata muncii (strategice)

 

 • Fii activ pe piata muncii (granturi)

 

5.2.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

 

 

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

 • Mediul rural – oportunitati de ocupare (strategice)
 • Mediul rural – mai mult decat agricultura (granturi)

 

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale

 

 • Pentru o viata mai buna (strategice)

 

 • Economie sociala si solidaritate (granturi)

 

6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

 

 • Impreuna pe piata muncii (strategice)

 

 • Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii (granturi)

 

6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

 

 

 

 • Sanse egale si respect (strategice)

6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii

 

 • Parteneriat transnational (strategice)
 • Schimb de bune practici (granturi)

 

AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro